Thursday, July 15, 2010

ไทยวิกฤต! อัตราเกิดน้อย-ตายช้า นักวิชาการชี้สภาพสังคมบีบ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 กรกฎาคม 2553 14:26 น.

นักวิชาการด้านประชากร ศาสตร์ ชี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤติ อัตราการเกิดน้อย แต่เสียชีวิตช้าลง อันเป็นผลจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลง


จากข้อมูลสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เผยถึงสถานะประชากรไทย ขณะนี้อยู่ในภาวะวิกฤติ จากอัตราเกิดต่ำ จากสภาพเศรษฐกิจ สังคมเปลี่ยนแปลง ทำให้การแต่งงานและมีบุตรของหญิงไทยช้าลง ประกอบกับผู้หญิงมีศักยภาพสูงขึ้น ขณะเดียวกันกลับมีอัตราการเสียชีวิตลดลง เฉลี่ยปีละ 4 แสนคน ดังนั้นรัฐบาลจึงควรมีมาตรการวางแผน เน้นไปที่คุณภาพของประชากรมากกว่าปริมาณ โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งครรภ์ เพื่อให้ทารกที่เกิดมามีคุณภาพ สำหรับประเทศไทยขณะนี้มีประชากร 63.6 ล้านคน โดยอยู่ในวัยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 13.2 ล้านคน หรือร้อยละ 20.7 ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี มีอยู่ร้อยละ 67.4 หรือราว 42.9 ล้านคน และวัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป อยู่ที่ 7.5 ล้านคน หรือร้อยละ 11.9

ไว้จะเอาข้อมูลด้านประชากรของเวียดนามมาฝากค่ะ จะได้เปรียบเทียบเรื่องตลาดเวียดนาม จะเป็นอย่างไรในอนาคต

No comments:

Post a Comment